DRAGONS

DRAGONS
CHANG Jin Yu51
Position
Pitcher
B/T
L/L
HT/WT
191(CM) / 85(KG)
Born
2000/02/11
Debut
2023/09/01
Nationality
R.O.C.(TAIWAN)
# YEAR GAME INNINGS DATE STADIUM BATTER RBI REMARK
1 2023 244 6 2023/09/09 XZG FAN Kuo Chen 2
2 2024 105 9 2024/05/19 TMU SHEN Hao Wei 4 Grand Slam
TOP